Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


kru prom
jobblock curs58
classroom
std2018
grade oonline
RMS2016
money 63
Inovation2
research 63
Bompok
mailypt

สถิติการเยี่ยมชม

934152
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
984
961
984
926465
21965
29145
934152

Your IP: 182.52.36.98
2021-10-24 21:36

 

บุคลากรสาขาวิชาการบัญชี
นางสาวปริยากร    ไชยชาญยุทธ์
หัวหน้าสาขาการบัญชี
นางสาวโซเฟีย   ปนาแว
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการบัญชี


วิสัยทัศน์

      มุ่งมั่นจะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี ตลอดจนพัฒนากำลังคน อาชีพ
ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากลสู่ความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเร่งพัฒนาคุณภาพครูและสมรรถนะผู้เรียน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
      1. จัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน
      2. พัฒนาวิชาชีพให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
      3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปลูกจิตอาสาด้วยการบริการสังคมได้อย่างมีความสุข
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.