Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


jobblock curs58
std2018
RMS2016

611Bompok
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

604838
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
485
946
3426
595021
20274
24080
604838

Your IP: 182.52.36.98
2020-10-21 13:46

 

เกี่ยวกับแผนกวิชาการบัญชี

 • ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะในหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   หลักการงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  มีทักษะในหลักการกระบวนการงานพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการบัญชี   มีทักษะในงานบริการทางการบัญชีตามหลักการและกระบวนการในลักษณะครบวงจรเชิงธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานด้านการบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระรวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับสูงขึ้น  สามารนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานอาชีพการบัญชี
 • ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  นักศึกษาจะมีความเข้าใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการของงานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพการบัญชี ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี มีความเข้าใจในหลักการกระบวนการทำงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านบริหารจัดการธุรกิจซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการจัดการ การตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และวางแผนการจัดการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพได้อย่างเหมาะสม  สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ทักษะและบูรณาการความรู้ในวิชาการที่สัมพันธ์กับวิชาชีพบัญชีอย่างเป็นระบบ นำไปใช้ในงานอาชีพและพัฒนางานอาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีที่ใช้ทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชีในระดับเทคนิคปฏิบัติงานบัญชีในเชิงวิเคราะห์ วางแผน และจัดระบบบัญชีให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานด้านบัญชีในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู้และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 

มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษานักเรียน  (ปวช.) สามารถที่จะ  :

 • วางแผน  ดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 • ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ
 • มีทักษะปฏิบัติงานด้านเอกสารประกอบการลงบัญชี
 • ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะต่าง ๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ปฏิบัติและจัดทำรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นพื้นฐานตามประมวลรัษฎากร
 • ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี

มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษานักศึกษา  (ปวส.) สามารถที่จะ  :

 • วางแผน   ดำเนินงาน   จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
 • ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
 • มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 • วางแผน   จัดการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • สามารถคิด  วิเคราะห์  ประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในการจัดการงานอาชีพได้อย่างมีระบบ
 • ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินครบทั้งวงจร  ตามมาตรฐานการบัญชี   และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 • ปฏิบัติงานในฐานผู้ช่วยงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุน การตรวจสอบและการวางระบบบัญชี เพื่อใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
 • ใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี
 • ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์  ข้อบังคับ  และจริยธรรมแห่งวิชาชีพในงานบัญชี

เรียนแผนกวิชาการบัญชีแล้วได้อะไร

มีความรู้เกี่ยวกับบันทึกบัญชี

 • เข้าใจหลักการและกระบวนกรปฏิบัติงานบัญชี ของกิจการเจ้าของคนเดียว (ประเภทธุรกิจบริการ และประเภทธุรกิจซื้อขายสินค้า)  กิจการบริษัทจำกัดและบริษัทจำกัด(มหาชน)  กิจการ ห้างหุ้นส่วน  กิจการอุตสาหกรรม กิจการร่วมค้า ฝากขาย ขายผ่อนชำระและเช่าซื้อ  การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การจัดตั้งการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดสรรกำไร การเลิกกิจการ   วิธีการจำแนกต้นทุนระบบบัญชีต้นทุน การบันทึกบัญชีวัตถุดิบ ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่าการผลิต บัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบบัญชีต้นทุนช่วง ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์พลอยได้ตามหลักการบัญชีรับรองทั่วไป

มีความรู้เกี่ยวกับภาษี

 • เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคล   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ  และภาษีมูลค่าเพิ่ม วิธีการกรอกแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่าง ๆ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี/โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ เข้าใจหลักการกระบวนการจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี การออกรายงาน และการจัดทำงบการเงินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า

 • มีความเข้าใจกระบวนการจัดทำบัญชี

มีความรู้เกี่ยวกับเอกสารการดำเนินงานหลักการและกระบวนการจัดทำบัญชีตามวงจรบัญชีโดยการวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสาร การจัดทำงบการเงินวิธีการกรอกแบบ

 • มีความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี

มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการวิชาชีพการสอบบัญชี   มาตรฐานการสอบบัญชี  หลักการและแนวคิดพื้นฐานของการสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การประเมินความเสี่ยง การวางแผนและการจัดทำแนวการตรวจสอบบัญชี การรวบรวมและวิเคราะห์หลักบาน การปฏิบัติงานสอบบัญชี การจัดทำกระดาษทำการและสรุปผลการตรวจสอบ

 • มีความรู้เกี่ยวกับสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี

มีความรู้เกี่ยวกับการนำแม่บทการบัญชี  มาตรฐานการบัญชี   กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำบัญชี  จัดทำเอกสารต่าง ๆ จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชี เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ ศึกษาค้นคว้าและจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิชาชีพ ก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน

 • มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีในสถานประกอบการ

มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีในสถานประกอบการเนื่องจากแผนกวิชาการบัญชีจะเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ฝึกประสบการณ์/ฝึกงานในสำนักงานตรวจสอบบัญชี เพื่อนักเรียน/นักศึกษาจะได้ลงบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปจริง ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวจะทำให้ได้ฝึกฝนทักษะด้านบัญชีโดยตรงจะทำให้นักเรียน/นักศึกษา เป็นนักบัญชีที่มีคุณภาพ

โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อจบแผนกวิชาการบัญชี

 • เจ้าหน้าที่บัญชีของหน่วยงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • เจ้าหน้าที่ของสำนักงานรับทำบัญชี/สำนักงานตรวจบัญชี

 

บุคลากรของแผนก
นางสาวปริยากร    ไชยชาญยุทธ์

หัวหน้าสาขาการบัญชี
ระดับการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)นางสาวโซเฟีย   ปนาแว

ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาการบัญชี
ระดับการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
   

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.