Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 >

สถิติการเยี่ยมชม

056594
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
305
1044
54001
3055
7087
56594

Your IP: 182.93.163.13
2017-12-14 16:57

งานบุคลากร

งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
          2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
          3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
          4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
          6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
          7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
          8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
          9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
         10. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
         11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานบุคลากร

 

 

 

นางสาวอารมย์ ขวัญคง
หัวหน้างาน 

 

 

 

นางสาวอัสมา จระกา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน 

นางเรือนแก้ว  มีทอง
เจ้าหน้าที่
นางสาวรจนา  พลขันธ์
เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.