rms 65
std2018
face 65
Inovation2
research 63
money 63
bompok 65
grade oonline
kru prom
jobblock curs58
classroom

สถิติการเยี่ยมชม

1379052
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
251
1263
251
1369267
4356
39180
1379052

Your IP: 182.52.36.98
2022-12-04 08:05

งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

          1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
          2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
          4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
          5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
          6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
          7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
          8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
          9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
         10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
         11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
         12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานวัดผลและประเมินผล

 

 

 

นายฮสสัน  เจ๊ะเง๊าะ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 

 

นางสาวนูรีซัน  อาบู
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

9626  นางสาวพูวีลา  ดอเล๊าะ
เจ้าหน้าที่
 

  นางสาวรังสิมา  สมบัติวงษ์
เจ้าหน้าที่

ศูนย์ฝึอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา
waeyam  นางสาวแวยาม  อะหะมะ
เจ้าหน้าที่
น.ส. รอฮาน ยโสะ ครอตราจาง ศนยฯบนนงสตานางสาวรอฮานี  ยูโสะ
เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.nic.ac.th Copyright © 2012. All Rights Reserved.