Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


jobblock curs58
std2018
RMS2016

611Bompok
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

604844
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
491
946
3432
595021
20280
24080
604844

Your IP: 182.52.36.98
2020-10-21 13:55

งานวัดผลและประเมินผล

งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

          1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
          2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
          4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
          5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
          6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
          7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
          8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
          9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
         10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
         11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
         12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานวัดผลและประเมินผล

 

 

 

นายฮสสัน  เจ๊ะเง๊ะ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 

 

นางสาวนูรีซัน  อาบู
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 

  นางสาวรังสิมา  สมบัติวงษ์
เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.