Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


kru prom
jobblock curs58
classroom
std2018
grade oonline
RMS2016
money 63
Inovation2
research 63
Bompok
mailypt

สถิติการเยี่ยมชม

934298
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1130
961
1130
926465
22111
29145
934298

Your IP: 182.52.36.98
2021-10-24 23:05

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

          1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร
          2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
          3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน
          4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอกเพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
          5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
          6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา
          7. ประสานงานกับแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและสะสมหน่วยกิต
          8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร
          9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัย
         10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
         11. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใจและภายนอกสถานศึกษา
         12. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
         13. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

  

นายชำนาญวิทย์  สุขแก้ว
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

 9626


นางสาวพูวีลา  ดอเลาะ
ผู้ช่วย
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นางสาวนฤมล กาญจนา

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 0026


นางสาวกรภัทร์  อรุณฤกษ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา
  0009นางสาวแวยาม  อะหะมะ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 น.ส. รอฮาน ยโสะ ครอตราจาง ศนยฯบนนงสตานางสาวรอฮานี  ยูโซะ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.