Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


kru prom
jobblock curs58
classroom
std2018
grade oonline
RMS2016
money 63
Inovation2
research 63
Bompok
mailypt

สถิติการเยี่ยมชม

934303
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1135
961
1135
926465
22116
29145
934303

Your IP: 182.52.36.98
2021-10-24 23:08

งานปกครอง

งานปกครอง มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

          1. ปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้อยู่ในระเบียบวินัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
          2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา แผนกวิชาและหัวหน้างานในการแก้ปัญหาของนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานศึกษา
          3. ประสานงานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา
          4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการงานปกครอง เพื่อพิจารณาการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
          5. พิจารณาเสนอระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤติและพิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนนักศึกษา
          6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกัน และแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  การก่อความไม่สงบในสถานศึกษา
          7. จัดทำระเบียนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตัดคะแนนความประพฤติและลงโทษ กรณีกระทำความผิดต่อระเบียบวินัย ข้อบังคับ
          8. สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอต่อฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
          9. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
         10. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานปกครอง

 

 

 

นายอับดุลลาเต๊ะ กาเจ
หัวหน้างาน 
นางสาวปริยากร ไชยชาญยุทธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
 0061


นายชาคริต  เฉี้ยนเจี้ยน

เจ้าหน้าที่
นางสาววิธุณี โสภโณวงศ์
เจ้าหน้าที่
 0042นายสุดีมัน  มะแซ
เจ้าหน้าที่
 0040นายสุพรรณ  อินทานุกูล

เจ้าหน้าที่
muhammad ha sa

 

 

นายมูฮำมัด  ฮะซา
เจ้าหน้าที่

 

 

 

นายอับดุลฮาเล็ม  อาลี
เจ้าหน้าที่ 

 007


 

 ว่าที่ ร.ต. หญิงนงเยาว์  สาราบรรพ์

เจ้าหน้าที่ 

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา
น.ส. อสมา หะยหะมะ ครอตราจาง ศนยฯบนนงสตา
นางสาวอสุมา  หะยีหะมะ
เจ้าหน้าที่ 

นายอาดอนน เซงและ ครอตราจางศนยฯ บนนงสตา


นายอาดือนัน   เซงและ
เจ้าหน้าที่ 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.