Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


jobblock curs58
std2018
RMS2016

611Bompok
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

609117
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
1111
1122
601412
24553
24080
609117

Your IP: 182.52.36.98
2020-10-26 00:14

งานครูที่ปรึกษา

งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
          2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา
          3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
          4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ ความเห็นชอบแก่นักเรียนนักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผัน หรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียน นักศึกษา
          5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมใน สถานศึกษา
          6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา
          7. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานเป็นข้อมูลในการเครื่องมือแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบครูที่ปรึกษา เสนอโครงการและรายงาน การปฏิบัติงาน ตามลำดับขั้น
          8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
          9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร งานครูที่ปรึกษา

 รปชดขาว

 

 

นายเจษฎา วาเจ๊ะ
หัวหน้างาน 

 0046นายมูฮำหมัด  เจะสนิ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
นางจริยา  สุวรรณชาตรี
เจ้าหน้าที่
 0047นายอับดุลลาเต๊ะ  กาเจ
เจ้าหน้าที่
S 22241300นางสาวกุลธิรัตน์  สุทธนะ
เจ้าหน้าที่
 0037นายสอและ  โต๊ะตียอ
เจ้าหน้าที่
tanapongนายะนพงศ์  คงสำเร็จ
เจ้าหน้าที่

 

 

นางสาวณัฐภัสสร ถาวรสุข
เจ้าหน้าที่

 0020นางสาววราภรณ์  นาคพันธ์
เจ้าหน้าที่

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.