Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


std2018
RMS2016
611
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

298316
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
503
569
1072
293087
8981
12990
298316

Your IP: 182.52.36.98
2019-09-16 21:27

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
    > แบบฟอร์มขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม
    > แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) อินเตอร์เน็ต
งานแผนงานและงบประมาณ 
    > แบบฟอร์ม (สผ.1)
งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและการประกอบธุรกิจ
 
  > แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการฝึก (สผ.2)
    > แบบฟอร์ม ทะเบียนผลิตผลของแผนก (สผ.3)
    > ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบ สผ.2 และ สผ.3 
   > ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
 
   > เอกสารประกอบการดำเนินการธุรกิจ แบบ คธ. 11
 

งานครูที่ปรึกษา
    > แบบประวัติสั่วนตัว นักเรียน นักศึกษา คป.01
    > รายงานกิจกรรมโฮมรูม คป. 02, คป.03
    > แจ้งการขาดเรียน/เข้าแถวหน้าเสาธง คป. 04 Word , PFD
   
> บันทึกการเยี่ยมบ้าน คป. 05
   > รายงานการเยี่ยมบ้าน คป. 06  word
    > บันทึกรายงานการคัดครอง คป. 07
    > บันทึกเวลาพบครูหน้าเสาธง คป. 08
    > แบบติดตามผู้เรียนเข้าระบบการศึกษา คป. 09
    > รายงานผลติดตามผู้เรียนเข้าระบบการศึกษา คป. 10
    > รายงานผลการลงทะเบียน คป. 11
    > รายงานจำนวนนักเรียนในความดูแล คป. 12
    > รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา คป. 13
    > แบบบันทึกการหารือกับผู้ปกครอง คป.14
    > ปฏิทินปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา
    > ปฏิทินปฏิบัติงาน ระบบดูแลผู้เรียน
งานกิจกรรม
    > ขออนุญาตไม่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง PDF  DOCX

 

ฝ่ายวิชาการ    ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    > แบบฟอร์มโครงการสอน
    > แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้  (logo 3D)
    > แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนนอกเวลาราชการ
    > แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนพิเศษ
    > แบบฟอร์มใบปะหน้าประกอบใบเบิกค่าสอน
    >แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ
    > แบบฟอร์มวิชาโครงการ
งานวัดผลและประเมินผล
   > ใบนำส่งข้อสอบ
    > แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาค
 

งานการเงิน
    คู่มือการเบิกจ่ายเงิน
    แบบฟอร์มการยืมเงินไปราชการ
        > บันทึกเงินยืมเดินทางไปราชการ
        > บันทึกเงินยืมซื้อวัสดุซื้อวัสดุ
        > บันทึกเงินยืมเพื่อดำเนินโครงการ
        > ประมาณการการเดินทาง
        > สัญญายืมเงิน
    แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
        > ใบสำคัญรับเงิน
        > ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
    แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ
        > ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินกรณีไม่อาจเรียกเก็บจากผู้รับเงิน
        > การจ่ายเงินเดินทาง
        > ที่พักเหมาจ่าย
        > รับรองแทนใบเสร็จ
        > รับรองแทนใบเสร็จกรณีใช้รถส่วนตัว
        > รายงานเดินทาง
     แบบฟอร์มค่าเล่าเรียน
        > ค่าเล่าเรียน
     แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
        > แบบฟอร์มค่ารักษา

งานบุคลากร
    > บันทึกขออนุญาตไปราชการ
    > แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตวิทยาลัย
    > แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
    > แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติรชการ เวลามา - เวลากลับ
    > แบบฟอร์ม ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
    > แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุมสัมมนา
    > แบบฟอร์ม ใบมอบหมายหน้าที่พิเศษ
    > แบบฟอร์มเปลี่ยนเวร
    > 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารฯ
    คู่มือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ

งานทะเบียน
    > ใบสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

งานประชาสัมพันธ์
    > แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ (pdf)
    > แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ (doc)

 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.