Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


kru prom
jobblock curs58
classroom
std2018
grade oonline
RMS2016
money 63
Inovation2
research 63
Bompok
mailypt

สถิติการเยี่ยมชม

934175
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1007
961
1007
926465
21988
29145
934175

Your IP: 182.52.36.98
2021-10-24 22:00

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ    ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
    > แบบฟอร์มขออนุญาตประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม
    > แบบฟอร์มขอบัญชีผู้ใช้ (User Account) อินเตอร์เน็ต
    > บันทึกขอซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์
    > autocad 
งานแผนงานและงบประมาณ 
    > แบบฟอร์ม (สผ.1)
    > แบบคำขอลงทุน
    แบบฟอร์มการเขียนโครงการ
งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและการประกอบธุรกิจ
 
  > แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการฝึก (สผ.2)
    > แบบฟอร์ม ทะเบียนผลิตผลของแผนก (สผ.3)
    > ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบ สผ.2 และ สผ.3 
   > ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ
 
   > เอกสารประกอบการดำเนินการธุรกิจ แบบ คธ. 11

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
    >แบบฟอร์ม เค้าโครงการวิจัย 2564 👈
    >แบบฟอร์ม เค้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
     >
ข้อกำหนด กติกา และมาตรฐาน สิ่งประดิษฐ์ ปี 63
งานประกันคูณภาพการศึกษา
    > มาตรฐานของวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
    > บทสรุปผู้บริหาร

 

งานครูที่ปรึกษา
    > แบบประวัติส่วนตัว นักเรียน นักศึกษา คป.01
    > รายงานกิจกรรมโฮมรูม คป. 02, คป.03
    > แจ้งการขาดเรียน/เข้าแถวหน้าเสาธง คป. 04 Word , PFD
   
> บันทึกการเยี่ยมบ้าน คป. 05 word , PDF
   > รายงานการเยี่ยมบ้าน คป. 06  word
ฟอร์มการคัดกรอง
    > แบบบันทึกการคัดรอง
    > แบบสรุปรายงานการคัดกรอง
    > บันทึกรายงานการคัดกรอง

    > บันทึกเวลาพบครูหน้าเสาธง คป. 08
    > แบบติดตามผู้เรียนเข้าระบบการศึกษา คป. 09
    > รายงานผลติดตามผู้เรียนเข้าระบบการศึกษา คป. 10
    > รายงานผลการลงทะเบียน คป. 11
    > รายงานจำนวนนักเรียนในความดูแล คป. 12
    > รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา คป. 13
    > แบบบันทึกการหารือกับผู้ปกครอง คป.14
    > ปฏิทินปฏิบัติงานครูที่ปรึกษา
    > ปฏิทินปฏิบัติงาน ระบบดูแลผู้เรียน
งานกิจกรรม
    > ขออนุญาตไม่เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง PDF  DOCX

 

ฝ่ายวิชาการ    ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    > แบบฟอร์มโครงการสอน
    > แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้  (logo 3D)
    > แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอนนอกเวลาราชการ
    > แบบฟอร์มใบปะหน้าประกอบใบเบิกค่าสอน
    >แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา
ที่สอดคล้องกับสถานประกอบการ
    > แบบฟอร์มวิชาโครงการ
 
  > แบบฟอร์ม เบิกค่าสอนในเวลาราชการ
    > แบบฟอร์ม เบิกค่าสอนนอกเวลาราชการ 
    > แบบฟอร์ม แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
    > แบบฟอร์ม พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
    > แบบฟอร์ม สอนชดเชย
    > แบบฟอร์ม ใบสอนแทน
    > แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น


งานวัดผลและประเมินผล
   > ใบนำส่งข้อสอบ
    > แบบฟอร์มข้อสอบปลายภาค

 

งานการเงิน
    โครงการเรียนปรี 15 ปี
> ใบสำคัญรับเงิน ระดับ ปวช.1
> ใบสำคัญรับเงิน ระดับ ปวช.2
> ใบสำคัญรับเงิน ระดับ ปวช.3
> ตัวอย่างการกรอกใบสัคัญรับเงิน
>> คู่มือการขอรับเงินเรียนฟรี 15 ปี
>> ใบสำคัญรับเงินบำรุงการศึกษา word, pdf 
    คู่มือการเบิกจ่ายเงิน
    แบบฟอร์มการยืมเงินไปราชการ
        > บันทึกเงินยืมเดินทางไปราชการ
        > บันทึกเงินยืมซื้อวัสดุซื้อวัสดุ
        > บันทึกเงินยืมเพื่อดำเนินโครงการ
        > ประมาณการการเดินทาง
        > สัญญายืมเงิน
    แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
        > ใบสำคัญรับเงิน
        > ใบสำคัญรับเงินวิทยากร
    แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ
        > ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินกรณีไม่อาจเรียกเก็บจากผู้รับเงิน
        > การจ่ายเงินเดินทาง
        > ที่พักเหมาจ่าย
        > รับรองแทนใบเสร็จ
        > รับรองแทนใบเสร็จกรณีใช้รถส่วนตัว
        > รายงานเดินทาง
     แบบฟอร์มค่าเล่าเรียน
        > ค่าเล่าเรียน
     แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาล
        > แบบฟอร์มค่ารักษา

งานบุคลากร
    > บันทึกขออนุญาตไปราชการ
    > แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตวิทยาลัย
    > แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด
    > แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติรชการ เวลามา - เวลากลับ
    > แบบฟอร์ม ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
    > แบบฟอร์มรายงานการอบรม ประชุมสัมมนา
    > แบบฟอร์ม ใบมอบหมายหน้าที่พิเศษ
    > แบบฟอร์มเปลี่ยนเวร
    > 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
    แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารฯ
    คู่มือทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    แบบคำขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ

ระเบียบวาระการประชุม
    > วาระการประชุม ครั้งที่2-2563

งานทะเบียน
    > ใบสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

งานประชาสัมพันธ์
    > แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ (pdf)
    > แบบฟอร์มขอใช้บริการถ่ายภาพและประชาสัมพันธ์ (doc)

 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.